Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej seminářů, kurzů, ebooků, které najdete na mých stránkách jaknaukulele.cz

Milí milovníci ukulele, 

na následujících řádcích najdete Všeobecné obchodní podmínky  (zkrázeně jen "VOP") pro prodej seminářů, ebooků a všech materiálů, které najdete na mých stránkách jaknaukulele.cz. Zde najdete všechny informace, které potřebujete vědět před vytvořením objednávky a před jejím odesláním. Při samotném odeslání objednávky stvrzujete, že jste obchodní podmínky četli a že s nimi souhlasíte. 

OBSAH VOP:

I. Základní údaje o mně

II. Důležité pojmy

III. Jak na objednávku 

IV. Cena produktu

V. Způsob dodání a fuknčnost digitálního obsahu

VI. Odstoupení od smlouvy

VII. Reklamační řád

VIII. Vyřizování stížností a případných sporů

IX. Ocharana osobních údajů

X. Závěrem

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ

Mgr. Pavlína Vargová

IČO: 75398141

Nejsem plátce DPH.

Sídlo: Kuklenská 519/14, 61500 Brno - Židenice

Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku, úřadem příslušným podle §71 odst.2 Živnostenského zákona je Úřad městské části Brno město.

E-mail: pavlina@jaknaukulele.cz (komunikace ohldně produktů)

Telefon: +420 608 643 443

Kontaktní adresa je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro vyřizování případných podnětů a reklamací.

V dalším textu už vystupuji pouze jako "Prodávající".

 

II. DŮLEŽITÉ POJMY

Kupující je ten, který prostřednictvím webového rozhraní se mnou uzavře kupní smlouvu na některý z nabízených produktů (tedy poskynutí digitálního obsahu v podobě online seminářů, ebooku). Předpokládám, že kupující je fyzická osoba, nicméně může jím být také právnická osoba.

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v zájmu své podnikatelské činnosti nebo v rámci své samostatné obchodní činnosti. Pokud uvedete do objednávky své IČO, butu to chápat tak, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, nikoliv jako spotřebitel. 

Kupní smlouva je uzavírána na prodej ebooku, seminářů. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, elektronicky, je archivována, není přístupna třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávakou (tedy vyplněním objednávacího formuláře a jeho odesláním) a mým potvrzením přijetí objednávky. Ujednání ve smlouvě mají přednost před VOP.

Spotřebitelská smlouva je smlouva, kde jako kupující figuruje spotřebitel. Ten má podle zákona větší ochranu než kupující. 

Smlouva uzavřená distančním způsobem je smlouva uzavřena prostřednitcvím prostředků komunikace na dálku, tedy uzavřena takovým způsobem, že se osobně nesejdeme.  K jejímu uzavření dojde prosřednictvím webového rozhraní a e-mailu. Náhrady spojené se zajištěním prostředku komunikace na dálku si jako kupující hradíte sami (neliší se od běžných sazeb poskytovatelů internetu, tedy uzavřením smlouvy nedojde k navýšení vaší běžné sazby). Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím komunikace na dálku. 

Právní předpisy, které ovlivňují uzavření smlouvy jsou zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU

1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní vyplněním objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTU A SLUŽEB: Na webovém rozhraní najdete podrobný popis všech produktů včetně případných referencí lidí, kteří produkty vyzkoušeli před vámi. V případě nejasností máte možnost se doptat prostřednictvím mailu a telefonu uvedených v bodě I. Základní údaje o mně. Prezentace produktu uvedná na webovém rozhraní je informativného charakteru.  Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. OZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTU: K objednání vni vybraného produktu slouží objednávací formulář na webových stránkách. Při jeho vyplňování budete vyzváni k uvedení vašich osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, případně IČO).  Pokud máte možnost výběr varianty z platebních metod, pak se vám tato možnost zobrazí. Během objednávky můžete všechny údaje měnit. Před samotným odesláním budete vyzváni ke kontrole údajů. Kliknutím na tlačítko pod objednávkou celou objednávku odešlete,následně vám přijde automatickýpotvrzovací e-mail  a pokyny k platbě (v případě platbou online budete přeměrováni do platební brány). Doručením potvrzením vaší objednávky na váš e-mail a výzvy k úhradě je smlouva uzavřena.

Jakékoliv změny ve Smlouvě lze udělat pouze na základě dohody obou stran. Do doby uzavření smlouvy můžete svou objednávku zrušit mailem na adresu uvednou v bodě I. tohoto VOP. V případě nejasností ohledně objednávky vás mohu za účelem ověření pravosti objednávky kontaktovat. Pokud se to nepodaří, nebudu se nadále objednávkou zabývat. 

Objednávat produkty před webové rozhraní lze v zásadě 24 hodin denně, 7 dní v týdnů. Nicméně může dojít k výpadkům potřebným k údržbě systému, či v důsledku událostí, za které nenesu zodpovědnost (např. výpadek internetového spojení). 

IV. CENA PRODUKTU

1. CENA ONLINE SEMINÁŘŮ, EBOOKŮ A JINÝCH SLUŽEB je uvedna v popisu produktu. Nejsem plátce DPH, vzhledem k povaze produktu není účtována doprava, tedy se jedná o cenu konečnou. Sjednaná cena platí po dobu vaší objednávky. Jen v případě zjevné chyby (např. překlepu a uvedení zjevně nesmyslné ceny) mohu od smlouvy odstoupit s tím, že došlo k politováníhodné chybě. V případě, že jste již produkt zaplatili, dojde k navrácení zaplacené ceny. Pokud se změní cena produktu během času mezi objednání a jeho čerpáním, máte právo dostat službu v původní ceně. 

2. Pokud se nedohodneme jinak, jsem vám produkt povinna poskytnout až po úplném zaplacení jeho ceny. 

3. ZPŮSOB PLATBY: Cenu za produkty a služby lze uhradit následovně 

- bezhotovostní platba převodem - tj. platba na účet na základě vystvavené faktury, kterou obdržíte mailem. Prosím, uvádějte při platbě variabilní symbol jinak nedojde ke spárování platbě a dochází tak k prodlužování lhůty pro dodání produktu. 

- bezhotovostní online platební kartou nebo rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Pokud je tato možnost nabízena, uvidíte ji v možnostech platby. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY, s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii v přijímání platebních karet a rychlého online bankovních převodů. Všechny důvěrné informace poskytujete při platbě pouze této společnosti a já k nim nemám přístup. 

Případné další možnosti platby budou nabízené na webovém portálu, nebo se na nich společně dohodneme. Cena se platí v českých korunách. 

4. SPLATNOST CENY: Pokud není uvedeno jinak, pak je splatnosi 14 dní od vystavení faktury. Někdy je splatnost zkrácena kvůli datumu akce, na kterou se kupující hlásí. Kupní cena je uhrazena v okmažiku, kdy je připsána na můj bankovní účet. Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře. 

V. ZPŮSOB DODÁNÍ A FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU

1. DODÁNÍ EBOOKŮ, ONLINE SEMINÁŘŮ, DÁRKOVÝCHPOUKAZŮ

Po zaplacení uvedené ceny vám bude ebook zaslán na mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce, v případě online seminářů vám bude odeslán odkaz na umístění semináře. Pokud je seminář naplánovaný na konkrétmí čas, přijde vám odkaz asi 20 minut před jeho počátkem. Pokud jde o jeho záznam, odkaz přijde po zaevidování vaší platby. 

Všechny semináře a ebooky lze samozřejmě věnovat formou dárkového poukazu, ten bude na Vaší mailovou adresu zaslán hned po jeho zaplacení. Ve výjimečných případech lze domluvit, že dárkový poukaz vám bude vydán dříve. V takovém případě platí naše společná dohoda termínů, nicméně vždy je poukaz "aktivní", tedy uplatnitelný, až po uhrazení celé ceny. Pokud obdarovaná osoba se bude domáhat služby, která ještě nebyla uhrazena, bude jí tato služba odmítnuta do doby uhrazení celé ceny. Poukaz má také svou platnost, vzhledem k omezení kapacity (především u prezenčních služeb v podobě seminářů a kurzů, individuálních lekcí apod.) jsem oprávěna plnění služby po uplynutí datu na poukazu odmítnout. 

Svou povinnost dodání produktu nebo služby jsem splnila ve chvíli odeslání e-mailu, pokud dojde k přeplnění vašeho mailu, nebo spadnutím mé zprávy do spamu apod. považuji svou povinnost za splněnou. 

Online semináře jsou archivovány, máte k nim přístup i po jejich skončení, já vám tento přístup garantuji jeden rok od jejich konání. Nenesu odpovědnost za události, které nemohu ovlivnit. V případě konání online seminářů to znamená, že nejsem schopna ovlivnit kvalitu vašeho internetového připojení. A pokud vám selže, neposkytuji náhradu. V případě, že dojde k výpadku připojení na mé straně, tak se buď bude seminář opakovat v novém termínu, nebo bude natočen a zpřístupněn vám zaznam s možností další konzultace (tedy možnosti poslat dotazy, na které budu postupně dle svých možností odpovídat).

2. DODACÍ LHŮTA: Všechny ebooky, dárkové poukazy, záznamy seminářů vám pošlu nejedéle do tří pracovních dnů ode dne zaplacení, tedy ode dne připsání platby na můj účet, nebo od uhrazení přes platební bránu. V případě online semináře vám budou den předem zaslány materiály ve formátu pdf a 15 -20 minut před konáním online semináře vám bude zaslán na uvedenou e-mailovou adresu v objednávce odkaz na seminář. 

3. NÁKLADY NA DOPRAVU: Vzhledem k povaze nabízených produktů a služeb nevznikají žádné náklady na dopravu a tudíž nebudou ani účtované. 

4. Digitální obsah vyžaduje, abyste měli k dispozici vhodné hardwarové a softwarové vybavení. To znamená vhodné PC, notebook či jiné vhodné médium s možností číst pdf soubory a internetový prohlížeč s patřičnými kodeky pro přehrání videa a MP3. Pro online seminář také zvukový výstup, při individuální nebo skupinové lekci mikrofon. Nenesu odpovědnost za nedostupnost obsahu způsobené nedostatečnám vybavením kupujícího či pomalejšího přístupu na internet.  Může se stát, že některé služby (přístup k ebookům, výukovým videím, záznamům seminářů) budou dočasně omezeny z důvodu údržby či aktualizace webových stánek. Aktualizace weových stránek může probíhat i bez předchozího upozornění. 

5. DODACÍ A STORNO PODMÍNKY: 

- Veškeré informace, jakékoliv písemné podklady jako studijní materiály, skripta, ale také výuková videa,doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody a infomace předávané na seminářích, v ebooku a v dalších produktech jsou určeny pouze pro studijní potřebu kupujícího. Není dovoleno je bez mého vědomí dále šířit, nebo poskytovat dalším osobám. Není dovoleno je ani kopírovat, upravovat celé nebo část, používat tyto kopie celku nebo jednotlivých částí ke komerčním účelům či je jinak šířit, publikovat. Veškeré informace, které si během studia vyměníme mezi sebou (tedy mezi mnou a vámi) jsou považovány za velmi důvěrné, a tak s nimi budeme zacházet. 

- Odpověnost v průběhu výukových lekcí a živých akcí - Všichni účastníci jsou navzájem zodpovědní za případné škody, které by dalším účastníkům způsobily, aťˇuž vědomě či nevědomě. Kupující jsou povinni jednat tak, aby svou přítmností nenarušovali průběh akce. Vyhrazuji si právo vyloučit účastníka (tedy kupujícího), který přijde pod vlivem drog, svým chováním bude narušovat průběh akce, bude se nevhodně chovat (v zásadě jde o dodržování pravidel slušného soužití), páchat trestnou činnost. V případě vyloučení kupujícího z živé akce, nemá kupující nárok na vrácení ceny. 

- STORNO PODMÍNKY - Pokud se nemůžete nebo nechcete zúčastnit, napište mi tuto skutečnost, co nejdříve na můj e-mail nebo prostřednictvím sms na tel. číslo (oba kontakty jsou uvedeny v bodě I. těchto VOP). Pokud svou neúčast včas neoznámíte, bude akce považována za absolvovanou. Nemáte tedy nárok na vrácení peněz. Dle § 1837 odst. 1. OZ není možno od Smlouvy o poskytování služeb odstoupit bez uvedení důvodu,  jde o smlouvu o využití volného času, kdy je předem stanovený termín plnění.

- SOUHLAS S POŘÍZENÍM FOTOGRAFIÍ A VDEOZÁZNAMŮ - Svou účastí na živé akce souhlasíte s pořizováním fotografií, případně také s pořizováním videozáznamů a jejich následné použití pro propagační činnost. Svůj souhlas můžete kdykoliv a to i zpětně písemně odvolat, ideálně pokud tak učíníte na můj e-mail vedený v bodě I. těchto VOP. V případě zveřejnění těchto materiálů nedojde k uveřejnění vašho jména či jiných citlivých údajů, pokud se tak dopředu nedohodneme.

. Všechny produkty jsou vytvořeny na základě mé dlouhé pedagogické praxe. Jde o doporučení a záleží pouze na vás jakým způsobem a zda vůbec je uvedete do praxe. Nemohu proto odpovídat za to, zda se vy osobně dostanete na úroveň, kterou prezentuji, protože nemám kontrolu nad vaším vynaloženým úsilím a dodržování principů mnou zveřejňovanými. Veškerý digitální obsah je chráněn autorskými právy a není možné ho bez mého výslovného souhlasu dále poskytovat třetím osobám, nebo ho volně šířit. V případě vážného porušení vašich povinností vyplývající ze uzavřené Smlouvy nebo z těchto VOP jsem oprávněna Vám přístup k materiálům odepřít. 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Na výukové individuální a skupinové lekce, včetně online seminářů nelze  odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů. Jedná se o smlouvu o využití volného času, kdy je předem určen termín plnění.  Dle § 1837 OZ písm. l) lze možnost odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní v případě e-booků a online seminářů či online kurzů (digitálního obsahu) vyloučit. Rozhodla jsem se však, že v případě ebooků ponechám možnost odstoupení od Smlouvy. Stačí, když mi napíšete na můj e-mail pavlina@jaknaukulele.cz a já vám peníze vrátím na účet, z kterého přišly, pokud se nedomluvíme na jiném způsobu vrácení. 

Dárkové poukazy máte možnost vrátit do 14 dní a od Smlouvy odstoupit. Stačí pouze napsat mail na pavlina@jaknaukulele.cz Peníze Vám vrátím na účet, z kterého přišly, pokud se nedomluvíme jinak. Pokud již obdarovaná osoba poukaz vyčerpala, např. se zúčastnila semináře, pak nelze zpětně od Smlouvy odstoupit.

Pokud nedojde k zaplacení celé ceny, mám právo odstoupit od Smlouvy. 

Dále mohou obě strany odstoupit od Smlouvy zákonem danými důvody a důvody uvedení v těchto VOP.

 

VII. ZÁRUKA, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 OZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 OZ. 

2. Pokud jste Spotřebitel zodpovídám za to,aby byl produkt v pořádku během celé zaruční doby - tedy 24 měsíců. Nejste-li Spotřebitel, zodpovídám pouze za vady při převzetí produktu. 

3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový nebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Smlouv, nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, nebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu či chybějící část obsahu. V případě výukových lekcí můžete reklamovat vady služby.

4. Práva z vadného produktu vám nenáleží, pokud byste předem věděli, že produkt má vadu, nbeo že byste vadu sami způsobili nevhodným užíváním. 

5. Reklamaci prosím uplatněte na e-mail uvedený v I. bodě těchto VOP a to bezokladně a bez zbytečných průtahů. Prosím, pokud chcete reklamovat, že vám nedošel přístup k online materiálům, k semináři apod., zkontrolujte svou poštu, především složku spam. Budu ráda, když při reklamaci přiložíte fakturu, popis závady a návrh na řešení situace. Reklamaci budu řešit bez zbytečného odkladu, nejpoudejí však do 30 dnů od podání reklamace, pokud se nedohodneme jinak. 

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PŘÍPADNÝCH SPORŮ

1. Pokud máte nějakou stížnost k činnosti, k plnění smlouvy, k reklamaci apod., kontkatujte mě na mail uvedený v bodě I. těchto VOP.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, takže se také může obrátit na Živnostenský úřad, ke kontrole dodržování předpisů ohledně ochrany spotřebitele slouží Česká obchodní inspekce. Ochranu osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. 

3. Pokud mezi mnou a Spotřebitelem dojde ke sporu ohledně plnění Smlouvy. Má Spotřebitel právo žádat jeho mimosoudní vyřízení. Za tímto účelem lze kontaktovat Českou obchodní inspekci, více na jejich webových stránkách. Ke stejnému účelu slouží také online platforma, která je řízena Evropskou komisí (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Když navšítívíte mé webové stránky, servy automaticky zaznamenávají Vaší IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem interentové služby, podle ní jsou schopny určit délku pobytu na mých stránkách. Osobní údaje získám pouze tím, že mi je poskytnete z vlastní vůle v dotazníku, vyplněním prodejního formuláře, tj. pbjednávky, nebo žádosti o materiály zdarma. 

2. BEZPEČNOST: Přijímám technická a technická opatření, abych údaje ochránila proti manipulaci, ztrátě, odcizení a zásahu nepovolaných osob. S vývojem technologií se opatřením zlepšují.

3. Vaše údaje používám ke zlepšení své činnosti, používám je ke zjišťování spokojenosti se službami a produkty, a také k zasíláním informací o nich. Účast v těchto aktivitách je samozřejmě dobrovolná a vždy máte možnost se odhlásit prostřednictvím odhlašovacího tlačítka, který je umístěn v patičce všech e-mailů.

4. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Odesláním objednávky či poptávky po materiáech zdarma souhlasíte s uchováváním vašich osobních údajů do mé databáte, tedy do databáze Pavlíny Vargové, Kuklenská 519/14, 615 00 Brno  - Židenice, IČ: 75398141, jakožto správcem a spracovatelem pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Podle zákona máte právo si vyžádat jaké informace o vás uchovávám, případně žádat o jejich opravu nebo zrušit svůj souhlas pro uchovávání svých osobních údajů. Všechny tyto záležitosti prosím směřujte na e-mail v I. bodě těchto VOP, nebo též na kontakní adresu, kterou najdete tamtéž. 

5. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO: Zavazuji se plně respektovat důvěrný charajter vašich osobních údajů, firamních dat,která jsou chráněna proti zneužití. Údaje, které mi poskytujete slouží ke zpracování objednávky a k jejímu vyřízení, k nebytným účetním operacím s prodejem spojené a pro kominikaci s vámi. Vaše detailní informace ohledně nákupu jsou uchovávány a chráněny proti zneužití dalších osob a nejsou poskytovány třetím stranám.

X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do  doby než obě strany splní své povinnosti.

2. Tyto VOP jsem oprávněna kdykoliv změnit. Pro Vás ale bude platit vždy verze, která platila v době, kdy jste učinili objednávku. 

3. Tyto VOP jsou platny od 1. 4. 2020